O nás

Hlavním úkolem SDP je prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a jiných souvisejících oborů vůči vnějšímu prostředí, orgánům státní správy, odborovým orgánům a hlavním odběratelským a dodavatelským subjektům. V praxi to znamená, že SDP zajišťuje pro své členské firmy řadu činností z těchto oblastí: 

Spolupráce s dodavateli dřevní suroviny

SDP je zakládajícím členem Konfederace lesnických a dřevařských svazů v ČR a spolupracuje se zástupci většiny firem dodávajících dřevo v ČR. Dále se zúčastňuje všech důležitých jednání s MPO, MZE a LČR se zaměřením na zajištění dostupnosti dřevní suroviny zejména pro všechny regionální pilaře a ostatní zpracovatele dřevní hmoty. SDP je dále iniciátorem pravidel pro měření a třídění dřeva v ČR a účastníkem novelizačního řízení při zavádění norem Evropské Unie.

Informovanost členské základny

Informuje průběžně členy své firmy pomocí e-mailových zpráv o:

  1. jednáních SDP s ostatními partnery (LČR, KLDS, ČAPLH apod.)
  2. akcích vhodných k účasti členských firem (setkání SDP, semináře, konference, zahraniční cesty apod.)
  3. koncepčních materiálech v oboru
  4. změnách a vývoji cen na trhu, zásadních článcích v zahraničním tisku

Dále SDP informuje veřejnost prostřednictvím odborného tisku (Dřevařský magazín, Terra). 

Odborná setkání SDP

Dvakrát ročně pořádá odborná setkání členských firem, která jsou vždy spojena s exkurzí do některého dřevařského provozu a další odborný doprovodný program připravuje na základě aktuálních požadavků členských firem. Tato setkání bývají jednodenní nebo dvoudenní a jsou jedinečnou příležitostí k získání kontaktů s ostatními členskými firmami. Při těchto setkáních je možné získat kontakt na potenciálního dodavatele či odběratele nebo osobně projednat dodávku technologického zařízení, neboť členy SDP jsou také firmy, které vyrábějí nebo prodávají technologická zařízení pro dřevařskou prvovýrobu i druhovýrobu. 

Skupinová certifikace PEFC

SDP centrálně připravuje a realizuje skupinovou certifikaci PEFC pro své členské firmy. Tato je nejen organizačně jednodušší, ale i výrazně cenově výhodnější. 

Spolupráce s pořadateli veletrhů a výstav, středními a vysokými školami

SDP je členem přípravného výboru veletrhu WOOD–TEC v Brně a aktivně spolupracuje při jeho přípravě. Vedení přípravného výboru dává SDP při příležitosti veletrhu WOOD–TEC k dispozici vlastní stánek, kde si mohou členské firmy umístit své propagační materiály, které se odsud dostanou mezi zájemce z řad dřevařské veřejnosti.
Dále společenstvo spolupracuje s technicky zaměřenými školami, například možnosti praxí studentů v dřevařských provozech.

Spolupráce se zahraničím

Na sekretariát SDP jsou adresovány požadavky podobných zahraničních sdružení a jednotlivých firem s nabídkami spolupráce mezi našimi a zahraničními firmami. Tyto jsou vyhodnocovány a podle zaměření zasílány našim členským firmám, které si pak už v případě zájmu dohodnou konkrétní podmínky.