Stanovy

STANOVY
Společenstva dřevozpracujících podniků v České republice, z.s.
(Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Část I. – Úvodní ustanovení

Název

Společenstvo dřevozpracujících podniků v České republice, z.s. (dále jen „SDP“)

Sídlo

Sídlem spolku je Jihlava, Vančurova 7, 586 01 Jihlava

Postavení a poslání spolku

SDP je spolkem dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

SDP je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací, která vznikla za účelem naplňování společného zájmu, kterým je prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a navazujících oborů, vůči ostatním podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, orgánům státní správy a samosprávy, a dalším právním subjektům.

SDP je dobrovolným společenstvím soukromých výrobních, obchodních a družstevních podniků a různých společností v této oblasti společného zájmu. Sdružuje fyzické i právnické osoby.

Organizace

Vnitřní organizace SDP, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v plném znění v sídle SDP.

Část II. – Činnost spolku

Hlavní činností SDP je ochrana a uspokojování společných zájmů členů a naplňování poslání dle čl. I. Stanov, tj. prosazování podnikatelských, ekonomických, sociálních a společenských zájmů členů, podpora rozvoje členských organizací a jejích členů v podmínkách tržního hospodářství.

Činnost SDP se soustřeďuje

 • na součinnost s partnerskými orgány a organizacemi, dalšími spolky, v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni,
 • uplatňování zájmů členů vůči vnějším subjektům s působností na území České republiky, zejména v otázkách finančních, normotvorných, otázkách zahraničního obchodu, působnosti živnostenského zákona, otázkách sociálních a dalších,
 • plnění funkcí konzultačního, poradenského a informačního centra pro členy SDP v oblasti technologické, výrobní, technické, ekonomické, organizační, právní, v zahraničních stycích, apod.

Pro zvýšení technické, technologické a ekonomické úrovně členů SDP organizuje instruktáže, školení, normativní a konzultační porady, odborné tuzemské i zahraniční stáže, apod.

SDP také vyvíjí činnost zaměřenou na podporu živnostenského podnikání ve všech směrech, podporuje spolupráci s odbornými školami, a institucemi v oblastech rekvalifikací a zvyšování odborné úrovně členů SDP a jejich pracovníků.

Zastupuje členy SDP jako kolektivní člen v širších podnikatelských subjektech a zasazuje se o zvyšování autority a prestiže SDP a jeho jednotlivých členů vůči orgánům státní správy a samosprávy, územním a jiným orgánům a organizacím.

SDP se podílí na tvorbě právních předpisů souvisejících s činností svých členů, ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky.

Část III. – Členství

Vznik členství

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem SDP (dále jen „člen“) se může stát každá právnická i fyzická osoba, případně jejich organizační jednotka, jejíž činnost souvisí s předmětem činnosti členů SDP, zabývá se pilařskou výrobou, zpracováním dřeva nebo činností s tímto zpracováním související a jejíž pořez nepřesahuje 300 tis. m3 pilařské kulatiny ročně.

Pokud je členem SDP právnická osoba, zastupuje právnickou osobu její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

Ke vzniku členství je třeba písemné přihlášky, která je řádně podepsána uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem, v případě právnické osoby jeho statutárním zástupcem.

Při podání přihlášky musí být uhrazeno zápisné.

Každý člen SDP má přiděleno své členské evidenční číslo.

Ukončení členství

Členství je ukončeno dobrovolným vystoupením člena, vyloučením člena nebo zánikem či smrtí člena – fyzické osoby.

Členství v případě dobrovolného ukončení členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství.

K vyloučení člena bude přistoupeno, jestliže člen poruší tyto stanovy nebo jestliže jedná způsobem, který poškozuje zájmy a vážnost SDP. Vyloučení člena schvaluje členská schůze na návrh výboru SDP, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení.

Členství zanikne, jestliže člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené době stanovené SDP, když byl na následek nezaplacení upozorněn.

Členství končí také zánikem SDP nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou formu.

Část IV. – Práva a povinnosti členů

Práva členů

Základním právem je účast na činnosti SDP.

Právem člena je být pravidelně informován o dění v SDP, užívat výhod člena SDP, užívat výsledků činnosti SDP.

Právo účastnit se členských schůzí SDP, volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů SDP, podávat návrhy, vyjadřovat se, klást otázky a také právo obdržet na tato podání zpětnou odpověď.

K výkonu členských práv je oprávněn statutární orgán právnické osoby nebo pověřená osoba, fyzická osoba osobně nebo její zástupce.

Povinnosti členů

Uhradit současně s přihláškou za člena jednorázové zápisné do SDP, jehož výše je stanovena členskou schůzí.

Platit členské příspěvky, výši a způsob úhrady stanovuje vždy pro následující rok členská schůze.

Dodržovat stanovy SDP, usnesení a opatření přijatá členskou schůzí a výborem SDP.

Plnit a dbát na řádné plnění všech uzavřených dohod v rámci činnosti SDP a chránit zájmy SDP.

Ostatní

Členové spolku neručí za případné dluhy SDP.

Výbor SDP vede seznam všech členů SDP. Tento seznam je neveřejný a je každoročně zveřejněn pouze v rámci konané členské schůze.

Část V. – Orgány spolku

Pro zabezpečení činnosti SDP se zřizují tyto orgány:

Členská schůze, výbor SDP, předseda SDP, kontrolní komise SDP.

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

Funkční období volených orgánů jsou 2 roky. Členství ve volených orgánech vzniká volbou a zaniká uplynutím funkčního období, smrtí člena voleného orgánu, odvoláním členskou schůzí pro porušování povinností. Zánikem členství ve voleném orgánu nastupuje na uvolněné místo zvolený náhradník.

Část VI. – Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem SDP, kde členové uplatňují svá práva řídit a kontrolovat záležitosti a činnost Spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává výbor SDP.

Členská schůze musí být svolána, jestliže o to požádá písemně jedna třetina všech členů SDP nebo o to písemně požádá kontrolní komise.

Členská schůze musí být svolána alespoň 14 dnů předem. Pozvánka musí obsahovat termín, místo konání a program jednání členské schůze. V případě žádosti o svolání členské schůze musí výbor svolat členskou schůzi nejpozději do 8 týdnů od doručení žádosti. Pokud není členská schůze svolána v tomto termínu, může žadatel svolat zasedání členské schůze sám, a to na náklady SDP.

Místo a čas zasedání se určí vždy tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. Je-li zasedání svoláno na žádost dle bodu 7., může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.

Do působnosti členské schůze patří:

 • volba nebo odvolání členů výboru a členů kontrolní komise SDP včetně náhradníků do těchto orgánů,
 • schvalování změny nebo doplnění Stanov nebo schvalování důležitých závazných směrnic a opatření,
 • určovat hlavní zaměření činnosti SDP pro další období,
 • schvalování výše a způsobu placení členských příspěvků pro další kalendářní období,
 • schvalování návrhů na vyloučení člena SDP,
 • řešení sporných případů v rámci činnosti SDP,
 • rozhodování o ukončení činnosti a likvidaci SDP,
 • schvalování zprávy o činnosti a hospodaření SDP, hodnotit činnost orgánů SDP a jejích členů.

Program jednání je stanoven výborem SDP na základě požadavků členů, požadavků kontrolní komise nebo vlastní potřeby. Na program jednání je výbor povinen zařadit všechny záležitosti, které jsou požadovány ze strany orgánů SDP nebo jeho členů.

Přítomní členové se zapisují do prezenční listiny s uvedením svého členského čísla, obchodního názvu, sídla a uvedení jména člena nebo jeho zástupce a jeho podpisu. Platnost prezenční listiny ověřuje svým podpisem předseda a jeden člen výboru.

Jednání členské schůze řídí předseda nebo pověřený člen výboru. Organizační zabezpečení jednání členské schůze zajišťuje předseda SDP a výkonné orgány SDP.

Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Hlasování se provádí součtem hlasů.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

Při nepřítomnosti stanoveného počtu členů a neschopnosti se usnášet bude svolána po uplynutí 30ti minut nová členská schůze se stejným programem. Tato opakovaná členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů SDP.

Část VII. – Výbor spolku

Výbor je druhým nejvyšším orgánem SDP, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

Výbor je statutárním orgánem a má 5 – 13 členů, jejichž počet stanovuje členská schůze. Členové výboru si pak ze svého středu volí předsedu a 1. a 2. místopředsedu. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda nebo předsedou pověřený místopředseda či jiný člen výboru.

Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj.

Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne a případně i na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat péčí řádného hospodáře.

Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Při stejném počtu hlasů platí hlas předsedy 2x.

Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.

Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

Do výlučné kompetence výboru patří:

 • svolávat členskou schůzi,
 • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku pro všechny jeho členy,
 • posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • přijímat zaměstnance SDP a ukončovat jejich pracovní poměr,
 • přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
 • rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
 • schvalovat interní organizační normy spolku.

Práce a funkce ve výboru SDP a kontrolní komisi jsou čestné. Rozsah přiznání případných náhrad stanoví výbor a schvaluje kontrolní komise.

Členská schůze může po schválení roční zprávy a odsouhlasení činnosti SDP za uplynulý rok odsouhlasit mimořádné odměny, které musí být v přiměřené výši.

Část VIII. – Předseda

Předseda je nejvyšším výkonným představitelem SDP a navenek za spolek jedná ve všech záležitostech. Podepisování za SDP se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda svůj podpis. K jednání jménem SDP v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

Předseda je volen výborem SDP na prvním zasedání jako jeho předsedající a současně se stává předsedou SDP.

Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

Mezi základní kompetence předsedy SDP patří:

 • vedení členské schůze, ověřování usnášeníschopnosti členské schůze, zabezpečování pořízení zápisu z jednání valné hromady,
 • svolávání a vedení schůze výboru SDP,
 • zajišťování plnění usnesení členské schůze,
 • vykonávání řídící a organizační činnosti k zabezpečení chodu SDP,
 • vykonávání pracovního dohledu nad zaměstnanci SDP,
 • povinnost skládat účty ze své činnosti výboru a členské schůzi.

Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

Předsedu zastupují v jeho nepřítomnosti jeho místopředsedové, dle stanoveného pořadí. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, členy nebo zaměstnance SDP.

Při volbě předsedy a místopředsedů je třeba dosáhnout nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru SDP. Výsledky voleb jsou součástí zápisu z členské schůze.

Část IX. – Kontrolní komise

Kontrolní komise má 3 – 5 členů volených členskou schůzí z řad členů SDP. Kontrolní komise si volí ze svých členů svého zástupce – předsedu, který ji zastupuje na jednání s ostatními orgány SDP a dalšími zúčastněnými osobami.

Kontrolní Komise je nezávislá na ostatních orgánech SDP a je zodpovědná pouze členské schůzi.

Členem kontrolní komise nesmí být zvolen člen výboru nebo zaměstnanec SDP, nebo spřízněná osoba těmto členům.

Členové kontrolní komise jsou voleni na období 2 let, pokud členská schůze nestanoví jinak.

Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, jednání komise svolává předseda komise.

Úkolem kontrolní komise je kontrola veškeré činnosti SDP, kontrola souladu činnosti orgánů SDP a hospodaření SDP s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a rozhodnutími členské schůze a dalších orgánů SDP.

Kontrolní komise vede evidenci o své činnosti.

Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

Všichni členové, výbor SDP i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

Předseda komise má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním. Má právo také požádat výbor o svolání mimořádného jednání výboru.

Kontrolní komise vykonává také rozhodčí řízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Část X. – Volby do orgánů spolku

Právo volit mají všichni členové SDP. Každý člen SDP má jeden hlas.

Členská schůze si volí volební komisi, návrhovou komisi, výbor SDP a kontrolní komisi SDP. Členem těchto orgánů může být kterýkoliv člen SDP s výjimkami uvedenými ve Stanovách.

Volební komise a návrhová komise mají každá 3 – 5 členů. Hlasování je veřejné. Komise si volí své předsedy.

Volební komise sestavuje kandidátku výboru a kontrolní komisi. Dále organizuje volby, zjišťuje jejich výsledek a zajišťuje jejich zveřejnění.

U každého kandidáta musí být uvedeno jméno a příjmení, rok narození, bydliště, název zastupované firmy. Každý kandidát musí být představen.

Volby jsou uskutečňovány hozením hlasovacího lístku do volební schránky.

Výsledky voleb nabývají účinnosti vyhlášením.

Část XI. – Majetek a hospodaření

Prostředky na svou činnost získává SDP ze zápisného, z členských příspěvků, darů fyzických a právnických osob z tuzemska i ze zahraničí, a výnosů z vlastní činnosti SDP.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

Spolek může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, k dosažení cílů a poslání SDP.

Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány SDP v dle ustanovení těchto stanov a dalších vnitřních předpisů spolku.

Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

Vedení účetnictví a dalších evidencí zajišťují výborem pověřené osoby.

Uzavření účtů za uplynulý rok se předkládá výboru a kontrolní komisi, která po provedení kontroly předá konečnou zprávu ke schválení členské schůzi.

Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch SDP. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

Spolek si zřizuje vlastní bankovní účet.

Část XII. – Závěrečná ustanovení

Pro zajištění svých provozních činností může SDP zřizovat své výkonné orgány a stanovit jejich organizaci. Činnost těchto orgánů provádějí zaměstnanci SDP.

Provozní orgány zabezpečují chod SDP, připravují podklady pro jednání členské schůze, výboru a předsedy. Zabezpečují předávání informací, materiálů a úkolů členům SDP.

Dále zabezpečují přípravu podkladů pro jednání s vnějšími orgány a organizacemi, mohou zabezpečovat i další činnosti SDP na základě rozhodnutí výboru a schválení členskou schůzí.

Náplň činnosti těchto orgánů, počet pracovníků a jejich organizaci, vybavení a roční rozpočet na činnost stanoví pro daný rok výbor SDP a schvaluje členská schůze.

Ukončení činnosti SDP schvaluje členská schůze na návrh výboru SDP. Členská schůze ustavuje a jmenuje likvidační komisi, která zabezpečí zrušení a ukončení činnosti SDP v souladu s právními předpisy.

Spolek SDP vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den také nabývají stanovy Spolku účinnosti.

Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku a jsou přístupné všem členům SDP.

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 12. června 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem z usnesení ze dne 12. června 2015.

Za výbor SDP předseda SDP: Ing. Petr Pražan, Ph.D.

.................................................